Luật thi đấu Bóng đá:

_Điều kiện đăng ký:

• Người đăng ký phải là chủ Hội.
• Hội phải có 5 thành viên trở lên.

_ Các Hội phải có mặt đúng giờ mà GM đã thông báo.
_ Các...