http://mu.gate.vn/images/Editor/image/website/Bang%20hoi/image001.gif

Hội đóng vai trò rất quan trọng trong Game MU.

Hội giúp tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa những nhân vật, giúp cho người ...