Chế tạo Cánh cấp 1

http://www.muzeus.net/wp-content/uploads/2013/05/canh1.jpg1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).
2) Chọn mục “Kết hợp...