- Sự kiện Devil 7 : ở sự kiện này thì 5 phút cuối xuất hiện boss kundun ( có thể gọi là sky even devil )
( áp dụng toàn server )

- Sự kiện kalima 7 : kundun xuất hiện sau khi chết là 43200 giây...