Sơ đồ cơ bản

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/Socket.jpg

I/ Chế tạo Nguyên Tố

http://i1216.photobucket.com/albums/dd373/AntoniasNguyen/image031.jpg

1/ Tạo Hạt...