Open 10/6: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k. 1000 đồ mới : Ex702...

Printable View