TOP 50 lúc 0h00 30/11/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 KiRa 0 50 400 200 Hight Elf 29/11 15:03:58
2 MaTocDo 0 50 400 149 Duel Master 29/11 16:11:02
3 TaoDK 0 50 400 46 Blade Master 29/11 19:09:28

View more latest threads same category: