Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Thông Báo] Lưu ý về vấn đề mượn đồ, mượn tài khoản cho chơi chung

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.