Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Bảo Trì] Bảo trì toàn bộ server máy chủ tới 13h - để chuẩn bị open game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.