Mutaisinh.net Phiên Bản Season Ex802 - Hỏi đáp (FAQ)

Ở đây bạn có thể tìm thấy những câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn thuthuat24h.com. Sử dụng liên kết bên dưới hoặc sử dụng hộp tìm kiếm ở trên để giải đáp thắc mắc của bạn.

Pending Entries

Entries that you wish to create now but have them become publicly available at a later time are referred to as Pending Entries. To create a pending entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to go live. Due to the architecture, pending entries can appear a few minutes later than the time that you specify but they will have a time stamp that matches the date and time that you choose.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Draft Entries

Draft entries allow you to compose an entry in stages. To create a draft entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Draft and then save. Alternatively, you may press the Save Draft button at any time.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Past Date Entries

You may also post entries that have a time stamp in the past. This is useful for those entries that you just forgot to post and they work best in chronological order.

To past date an entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to appear to have been posted. If you select a date in the future, you will be creating a Pending Entry.

Bắt Ðầu Kiếm

Chọn nó nếu bạn muốn tìm nội dung của các mục FAQ (Hỏi đáp) cũng như trong tiêu đề

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn tìm kiếm truy vấn. 'Từ bất kì' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có ít liên quan nhất, Trong khi 'Cụm từ đầy đủ' sẽ trả lại kết quả chỉ có chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.